Realizacje Siedliska (16) Nasze dotychczasowe realizacje

Realizacje Siedliska

wyniki zapytania ofertowego elektronarzędzia

Wojciech by

Sokołów Młp, 24.01.2018

Protokół
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  1. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego (np. adres strony internetowej, wysłanie mailowe, wysłanie li­stem poleconym, faksem, odbiór osobisty)

1) www.siedlisko.net.pl

2)

3)

Zestawienie ofert, do których skierowano zaproszenia do składania ofert:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Cena netto oferty

Cena brutto oferty

Informacja
o spełnieniu lub nie warunków udziału w po­stępowaniu (je­śli dotyczy)

Zgodność ofer­ty z zapytaniem ofertowym

Data wpływu oferty

1.

Elektro-Metal Grzegorz Golenia

ul Kochanowskiego 88, 37-100 Łańcut NIP 8151107013

81221,14

99902,00

 spełnia/
nie spełnia
/nie dotyczy

tak/nie

18.01.2018

Ocena złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba przyznanych punktów

Liczba punktów za kry­terium nr 1

Liczba punktów za kryterium nr 2

Suma punktów

1.

Elektro-Metal Grzegorz Golenia ul. Kochanowskiego 88,37-100 Łańcut NIP 8151107013

 100

 

100 

Wybrano ofertę nr: 1

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu ofertowym i jest korzystna dla Zamawiającego. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym i jej treść odpowia­da treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załączniki do protokołu:

  1. Potwierdzenie publikacji na stronie internetowej

Złożone oferty

Potwierdzenie upublicznienia wyników zamówienia

Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy oferentami, wymienionymi w pkt. 3, a Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przepro­wadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, po­krewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przyspo­sobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………

(podpis Zamawiającego)

Dom drewniany po częściowym remoncie

Wojciech by

Remont zakończony....( jak na razie)...:))

Chłopaki ze  Spółdzielni Socjalnej Siedlisko ostatnio wyremontowali dom drewniany z początku XX wieku . 

Wykonane zostało:

Cakłowita zmiana wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym

Odtworzenie ganku drewnianego w technologii szkielet drewniany 

Wykończono ściany szczytowe.

Na elewacje wykorzystaliśmy deskę na pióro wpust śiwerk gr 2 cm szerokośc 20 cm. 

 

Wyniki zapytania ofertowego samochód typu van

Wojciech by

Sokołów Młp, 02.03.2018

Protokół
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  1. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego (np. adres strony internetowej, wysłanie mailowe, wysłanie li­stem poleconym, faksem, odbiór osobisty)

1) www.siedlisko.net.pl

2)

3)

Zestawienie ofert, do których skierowano zaproszenia do składania ofert:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Cena netto oferty

Cena brutto oferty

Informacja
o spełnieniu lub nie warunków udziału w po­stępowaniu (je­śli dotyczy)

Zgodność ofer­ty z zapytaniem ofertowym

Data wpływu oferty

1.

Daniel Odrobinski

ul. Mogilska 58/42

31-546 Kraków

21 500 zł

21 500 zł

 spełnia/
nie spełnia
/nie dotyczy

tak/nie

20.01.2018 r

Ocena złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba przyznanych punktów

Liczba punktów za kry­terium nr 1

Liczba punktów za kryterium nr 2

Suma punktów

1.

 Daniel Odrobinski

ul. Mogilska 58/42

31-546 Kraków

 100

 

100 

Wybrano ofertę nr: 1

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu ofertowym i jest korzystna dla Zamawiającego. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym i jej treść odpowia­da treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załączniki do protokołu:

  1. Potwierdzenie publikacji na stronie internetowej

Złożone oferty

Potwierdzenie upublicznienia wyników zamówienia

Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy oferentami, wymienionymi w pkt. 3, a Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przepro­wadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, po­krewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przyspo­sobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………

(podpis Zamawiającego)

Na ratunek starej chatce w malowniczym miejscu...

Wojciech by

Witam,

Ostatnio udało nam się uratować przed zniszczeniem piękny stary dom drewniany w bardzo malowniczym miejscu. Podczas oględzin okazało się, że belki podwalinowe na połowie domu są do natychmiastowej wymiany ..... Udało się... Nowa belka modrzewiowa już jest...

 

1860- 156 lat wspomnień

Wojciech by

Jest rok 1860.Galicja - Posada Górna. Grupa cieśli na czele z Panem Markowiczem właśnie ukończyła budowe kolejnego już domu drewnianego. Na zakończenie wyryli swoje nazwiska i rok budowy na belce stropowej- dla upamietnienia dzieła. Mijają lata w domu tym dorastają kolejne pokolenia.....

Jest rok 2016 " bracia z siedliska"przyjeżdżaja do starego zrujnowanego domu drewnianego. Pomimo złego stanu budynku nowy właściciel pragnie go uratować. 

Ekipe z siedliska czeka dużo pracy. Efekty tej pracy postaramy sie opisać już nie długo. Wtedy też zaprezentujemy zdjęcia wyczyszczonej belki ktorej zostaly umieszczone informacje na temat roku powstania domu.

Elewacja na plus

Wojciech by

Dwie warstwy wełny mineralnej montowanej na zakładkę. Taki system montażu niweluje mostki termiczne.

Deska elewacyjna- suszony świerk, strugany i szlifowany. Grubość 27 mm.

Profil- deska na zakładke.Deska impregnowana i malowana w wybranym kolorze.

Okucia blacharskie u spodu scian i wyjaktowe wykonczenie okien.

Taka elewacje wykonali ostatnio " bracia" ze spoldzielni.

Nowy fundament- stare ściany

Wojciech by

Po raz kolejny chłopaki ze spółdzielni podnieśli stare ściany domu drewnianego i wykonali od podstaw nowe fundamenty. Fundamenty zostały wykonane z bloczka betonowego o wymiarach 24x30x11 cm. Wczesniej został wykonany ręcznie wykop i ława z żelbetonu.

Drewniany domek letniskowy

Wojciech by

 

 

 

Nowy projekt letniskowego domu drewnianego czeka na swoją realizacjie. 

Przypominamy aby wybudować letniskowy dom drewniany tylk na zgłoszenie, bez pozwolenia na budowę powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 35 m2 . 

Proponowany przez nas domek drewniany wykonany jest z bala toczonego o średnicy 18 cm. Dach pokryty jest gontem bitumicznym. Dwa tarasy oraz balkon w znacznym stopniu zwiększają powierzchnie użytkową w ciepłe dni. 

Poddasze przeznaczone na sypialnie dostarcza dużo konfortu i przestrzenii w całym domku. 

 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Subskrybuj to źródło RSS